در حال بارگذاری ...
یکشنبه 28 دی 1399
 • کار راه شغلی- جلسه9

  کار راه شغلی- جلسه9

  فایل جلسه نهم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  کار راه شغلی- جلسه8

  کار راه شغلی- جلسه8

  فایل جلسه هشتم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  کار راه شغلی- جلسه7

  کار راه شغلی- جلسه7

  فایل جلسه هفتم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  کار راه شغلی- جلسه6

  کار راه شغلی- جلسه6

  فایل جلسه ششم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  کار راه شغلی- جلسه5

  کار راه شغلی- جلسه5

  فایل جلسه پنجم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  کار راه شغلی- جلسه4

  کار راه شغلی- جلسه4

  فایل جلسه چهارم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  طراحی سیستم‌های شیءگرا- جلسه3

  طراحی سیستم‌های شیءگرا- جلسه3

  فایل جلسه سوم درس طراحی سیستم‌های شیءگرا به پیوست تقدیم می‌گردد. مهلت ارسال تمرینات این جلسه تا ساعت 24 روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه می‌باشد.


  کار راه شغلی- جلسه3

  کار راه شغلی- جلسه3

  فایل جلسه سوم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  هوش مصنوعی- جلسه2

  هوش مصنوعی- جلسه2

  فایل جلسه دوم درس هوش مصنوعی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  برنامه سازی سیستم- جلسه2

  برنامه سازی سیستم- جلسه2

  فایل جلسه دوم درس برنامه سازی سیستم به پیوست تقدیم می‌گردد. مهلت ارسال تمرینات این جلسه تا ساعت 24 روز جمعه 29فروردین ماه می‌باشد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  طراحی سیستم‌های شیءگرا- جلسه2

  طراحی سیستم‌های شیءگرا- جلسه2

  فایل جلسه دوم درس طراحی سیستم‌های شیءگرا به پیوست تقدیم می‌گردد. مهلت ارسال تمرینات این جلسه تا ساعت 24 روز چهارشنبه 27فروردین ماه می‌باشد.


  کار راه شغلی- جلسه2

  کار راه شغلی- جلسه2

  فایل جلسه دوم درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  هوش مصنوعی- جلسه1

  هوش مصنوعی- جلسه1

  فایل جلسه اول درس هوش مصنوعی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  کار راه شغلی- جلسه1

  کار راه شغلی- جلسه1

  فایل جلسه اول درس کار راه شغلی به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  برنامه سازی سیستم- جلسه1

  برنامه سازی سیستم- جلسه1

  فایل جلسه اول درس برنامه سازی سیستم به پیوست تقدیم می‌گردد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.


  طراحی سیستم‌های شیءگرا- جلسه1

  طراحی سیستم‌های شیءگرا- جلسه1

  فایل جلسه اول درس طراحی سیستم‌های شیءگرا به پیوست تقدیم می‌گردد. مهلت ارسال تمرینات این جلسه تا ساعت 24 روز شنبه 23فروردین ماه می‌باشد. لطفا اشکالات و سوالات خود را در گروه تلگرام مطرح نمایید.